Leierskap / Leadership

Uitvoerende Raad 2022 / Executive Council 2022

Uitvoerende Raad Ampsdraers/ Executive Council Office Bearers

PRESIDENT

Pastoor Louis Prinsloo (Boet) is die president van die Apostoliese Geloof Sending van Namibië en die presiderende pastoor te AGS Lewende Woord, Grootfontein.

Hy is gebore op 6 Maart 1950 te Grootfontein, Namibië en tree toe tot die voltydse bediening in 1974 as assistent pastoor te AGS Grootfontein saam met wyle pastoor Piet Brits. Hy bedien ook in die volgende gemeentes: AGS Swakopmund, AGS Karasburg, AGS Witrivier, AGS Vanderbijlpark en vanaf 1991 in AGS Lewende Woord Grootfontein.

Hy is getroud met Magda (gebore 29 Oktober 1958 te Bellville, RSA) en hulle het net een dogter (Behati).

Pastor Louis Prinsloo (Boet) is the president of the Apostolic Faith Mission of Namibia and the presiding pastor of AFM Living Word, Grootfontein.

He was born on 6 March 1950 at Grootfontein, Namibia and entered into the full-time ministry in 1974 as assistant pastor at AGS Grootfontein with the late pastor Piet Brits. He also ministered in the following congregations: AFM Swakopmund, AFM Karasburg, AFM White River, AFM Vanderbijlpark and from 1991 in AFM Lewende Woord Grootfontein.

He is married to Magda (born 29 October 1958 at Bellville, RSA) and they have only one daughter (Behati). 

 

VISE-PRESIDENT / VICE-PRESIDENT

Pastoor Bertie /Hoëseb is die die vise-president van die Apostoliese Geloof Sending van Namibië en die presiderende pastoor van AGS Body of Christ, Grootfontein. 

Hy is gebore op 1 Mei 1972 te Otavi, Namibië. Hy tree toe tot die voltydse bediening op 19 Julie 1994 en plant AGS Body of Christ, Grootfontein gemeente. Hy het ook die volgende bedienings punte: Khorixas area, Fransfontein, Kombat en Otavi.

Pastoor Bertie is ook die voorsitter van AFM CARE.

Pastor Bertie /Hoëseb is the vice-president of the Apostolic Faith Mission of Namibia and the presiding pastor of AFM Body of Christ, Grootfontein. 

He was born on 1 May 1972 at Otavi, Namibia. He entered into the full-time ministry on 19 July 1994 and planted AFM Body of Christ, Grootfontein congregation. He also ministered at the following places: Khorixas area, Fransfontein, Kombat and Otavi.

Pastor Bertie is also the chairperson of AFM CARE.

 

 

‪‬

HOOFSEKRETARIS / GENERAL SECRETARY

Pastoor Nico Kruger is die hoofsekretaris van die Apostoliese Geloof Sending van Namibië en die presiderende pastoor te AGS Tsumeb.

Hy is gebore op 22 Augustus 1964 te Gobabis, Namibië en tree toe tot die voltydse bediening op 3 Desember 1988 as mede-leraar te AGS Sasolburg Suid gemeente. In 1995 skuif hy na AGS Otjiwarongo en is vanaf Desember 2003 in AGS Tsumeb.

Op 25 Februarie 1989 tree hy in die huwelik met Colleen (gebore op 25 Desember 1969 te Vanderbijlpark, RSA) en die Here seën hulle met ‘n seun (Nico) en ‘n dogter (Lize-Faith).

Pastor Pastor Nico Kruger is the general secretary of the Apostolic Faith Mission of Namibia and the presiding pastor of AFM Tsumeb. 

He was born on 22 August 1964 at Gobabis, Namibia and entered into the full-time ministry on 3 December 1988 as co-pastor at AFM Sasolburg South assembly. In 1995 he moved to AFM Otjiwarongo and since December 2003 he has been in AFM Tsumeb. 

On 25 February 1989 he married Colleen (born on 25 December 1969 at Vanderbijlpark, RSA) and the Lord blessed them with  a son (Nico) and a daughter (Lize-Faith).

HOOFTESOURIER / GENERAL TREASURER

Pastoor Nico Luther is die hooftesourier van die Apostoliese Geloof Sending van Namibië en die presiderende pastoor te AGS Otjiwarongo Tabernakel.

Hy is gebore op 31 Augustus 1969 te Windhoek, Namibië en tree toe tot die voltydse bediening in April 2012.  Hy bedien in die volgende gemeentes: AGS Deo Prisma, Wonderboom Pretoria; AGS Lux Dei, Middelburg en tans in AGS Otjiwarongo Tabernakel.

Hy is getroud met Beatrice (gebore 02 Junie 1970 te Springs, Suid-Afrika). Beatrice is ook deel van die pastorekorps van die AGS van Namibië. Die Here het hulle geseën met ‘n seun, Heinrich en ‘n dogter, Illona. 

Pastor Nico Luther is the general treasurer of the Apostolic Faith Mission of Namibia and the presiding pastor of AFM Otjiwarongo Tabernakel.

He was born on 31 August 1969 at Windhoek, Namibia and entered into the full-time ministry in April 2012.  He ministered in the following congregations: AFM Deo Prisma, Wonderboom Pretoria; AFM Lux Dei, Middelburg and currently in AFM Otjiwarongo Tabernakel.

He is married to Beatrice (born 02 June 1970 at Springs, South Africa). Beatrice is also part of the pastor corps of the AFM of Namibia. The Lord blessed them with a son, Heinrich and a daughter, Illona.

‪‬

Uitvoerende Raadslede/ Executive Council Members

LID / MEMBER

Pastoor Leonard Mbishi is die presiderende pastoor van AGS Jesus Etulumuko Loywana, Omungwelume.

Pastor Leonard Mbishi is the presiding pastor of AFM Jesus Etulumuko Loywana, Omungwelume.

 

LID / MEMBER

Pastoor Frans Ndjadila is die presiderende pastoor van AGS Rock of Nations, Oikokola.

Hy is gebore op 16 Augustus 1973 te Oikokola, Namibië. Hy tree toe tot die voltydse bediening op 12 Desember 2009 te AGS Rock of Nations, Oikokola

Hy is getroud met Anna (gebore 29 Junie 1983 te Oikokola, Namibië) en die Here het hulle geseën met ‘n seun en ‘n dogter.

Pastor Frans Ndjadila is the presiding pastor of AFM Rock of Nations, Oikokola. 

He was born on 16 August 1973 at Oikokola, Namibia. He entered the full-time ministry on 12 December 2009 at AFM Rock of Nations, Oikokola.

He is married to Anna (born 29 June 1983 at Oikokola, Namibia) and the Lord blessed them with a son and a daughter.

 

LID / MEMBER

Pastoor Titus Rainhold is die presiderende pastoor van AGS More Than Conquerors, Swakopmund. 

Hy is gebore op 28 Oktober 1981 en tree toe tot die voltydse bediening op 6 Maart 2012 te AGS More Than Conquerors, Swakopmund.

Hy is getroud met Anna (gebore 19 November 1988) en die Here het hulle geseën met twee dogters.

Pastor Titus Rainhold is the presiding pastor of  AFM More Than Conquerors, Swakopmund.

He was born on 28 October 1981 and entered the full-time ministry on 6 March 2012 at AFM More Than Conquerors, Swakopmund.

He is married to Anna (born 19 November 1988) and the Lord blessed them with two daughters (Salmi and Anna).

 

 

LID / MEMBER

Pastoor Colleen Kruger is die mede-leraar van AGS Tsumeb. Sy is getroud met pastoor Nico Kruger en ook die administratiewe beampte van die kerk.

Pastor Colleen Kruger is the co-pastor of AFM Tsumeb. She is married to pastor Nico Kruger and is also the administrative officer of the church. 

LID / MEMBER

Pastoor Teopolina Valombola, is die presiderende pastoor van AGS Goreangab, Windhoek. 

Sy is gebore op 28 Augustus 1969 te Etomba, Ohangwena, Namibië. Sy tree toe tot die voltydse bediening in Augustus 2012 te AGS Goreangab, Windhoek.

Sy het twee seuns. 

Pastor Teopolina Valombola, is the presiding pastor of  AFM Goreangab, Windhoek

She was born on 28 August 1969 at Etomba, Ohangwena, Namibia. She entered into the full-time ministry in August 2012 at AFM Goreangab, Windhoek.

She has two sons.

 

LID / MEMBER

Pastoor Lea Namgongo, is die presiderende pastoor van AGS Oniiwale, Ondangwa. 

Sy is gebore op 24 September 1972 en tree toe tot die voltydse bediening op 21 September 2008.

Pastor Lea Namgongo, is the presiding pastor of  AFM Oniiwale, Ondangwa. 

She was born on 24 September 1972 and entered into the full-time ministry on 21 September 2008.

 

Nasionale Hoofkantoor / National Head Office

Pastoor Colleen Kruger beman die Nasionale Hoofkantoor te AGS Tsumeb.

Pastor Colleen Kruger operates the National Head Office at AFM Tsumeb.

Tel: +264 67 220101

Sel / Cell: +264(0)81 730 8743

E-pos / E-mail: office@afmnamibia.com