Visie en Missie - Vision and Mission

Visie en Missie.

Missie (bestaansreg)
Om die heerlikheid van God op aarde sigbaar te maak deur waarlik sy Kerk te wees.

Visie
“Bou, tot eer van God, ‘n Bybels-gefundeerde, Heilige Gees begeleide kerk by uitnemendheid wat vir die mense van Namibië en die wêreld omgee.”

Leuse
“Versoen in Christus en met mekaar”

Geloofsbelydenis
Ons glo in ’n ewige drie-enige God, almagtige Skepper, onderhouer en regeerder van die hele skepping;

Ons glo in God die Vader, die bewerker van die skepping en verlossing;

Ons glo in Jesus Christus die enigste Seun van God die Vader, waarlik God, wat ter wille van die mens en sy saligheid uit die hemel neergedaal en vlees geword het; wat verwek is deur die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria; wat op die aarde geleef het en gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel waar Hy aan die regterhand van God die Vader sit;

Ons glo in die Heilige Gees, waarlik God, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en in die hele waarheid lei;

Ons glo dat die Bybel die Woord van God is, geskryf deur mense onder die inspirasie van die Heilige Gees. Ons glo dat dit gesaghebbend die wil van God vir die mens verkondig en alles leer wat vir saligheid nodig is;

Ons glo dat alle mense na die beeld van God geskape is maar deur hul sondige opstand is hierdie beeld geskend; dat alle mense voor God gesondig het en dit die wil van God is dat alle mense deur geloof in Jesus Christus saligheid ontvang;

Ons glo in die doping in die Heilige Gees met die spreke in tale as die eerste bewys soos belowe aan alle gelowiges. Ook glo ons in die werking van die geestelike gawes en die vrug van die Gees in ’n Christen se lewe. Ons glo dat ’n Christen ’n dissipel van Jesus Christus moet wees wat ’n toegewyde en heilige lewe lei;

Ons glo dat Jesus Christus die Hoof van die Kerk is wat saamgevoeg word deur die Heilige Gees en bestaan uit alle weergebore gelowiges. Die Kerk is verantwoordelik vir die verkondiging en demonstrasie van die evangelie en die wil van God aan alle mense. As ’n gemeenskap van Geesvervulde Christene hou hulle onderlinge gemeenskap en bou mekaar op;

Ons glo dat die doop van die gelowige deur onderdompeling en die Nagmaal instellings is van Christus en deur die Kerk onderhou moet word;

Ons glo dat, wanneer die tyd deur God bepaal gekom het, Christus sal kom en sy Kerk sal wegneem;

Ons glo in ’n oordeelsdag waarop Christus die lewende en dode sal oordeel. Ons glo in die opstanding van die liggaam en ’n ewige lewe vir die regverdige en ewige straf vir die goddelose. Ons glo in ’n nuwe hemel en aarde waar God in heerlikheid sal regeer.

Vision and Mission.

Mission (reason for existence)
To make the glory of God on earth visible by means of truly being his Church.

Vision
“Building, to the honour of God, a Bible-based, Holy Spirit led church par excellence caring for the people of Namibia and the world”.

Slogan
“Reconciled in Christ and with each other”

Confession of Faith
We believe in God eternal, triune, almighty creator, sustainer and ruler of all creation;

We believe in God the Father, the author of creation and salvation;

We believe in Jesus Christ the only Son of God the Father, true God who for the sake of humanity and its salvation, descended from heaven and became flesh; who was conceived by the Holy Spirit and was born by the virgin Mary; who lived on earth and was crucified, died and was buried, who rose from the dead and ascended to heaven where He is seated at the right hand of the Father;

We believe in the Holy Spirit, true God proceeding from the Father and the Son, who convicts the world of sin, righteousness and judgement and leads in all truth;

We believe that the Bible is the Word of God, written by men as the Holy Spirit inspired them. We believe that it authoritatively proclaims the will of God and teaches us all that is necessary for salvation;

We believe that all human beings are created in the image of God; due to their sinful rebellion, this image was marred; that all have sinned before God and it is the will of God that all people should receive salvation through faith in Jesus Christ;

We believe in the baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues as promised to all believers. We believe in the manifestation of the gifts and fruit of the Spirit in the life of a Christian. We believe that a Christian should be a disciple of Jesus Christ living a consecrated and holy life;

We believe that Jesus Christ is the Head of the Church which is constituted by the Holy Spirit and consists of born again believers. The Church is responsible for the proclamation and demonstration of the gospel and God’s will to all people. As a charismatic community they fellowship with and edify one another;

We believe that the believer’s baptism by immersion and the Lord’s Supper are institutions of Jesus Christ to be observed by the Church;

We believe that at the time appointed by God, Jesus Christ will come to take away his Church;

We believe in a day of judgement when Jesus Christ will judge the living and the dead. We believe in the resurrection of the body and eternal life for the righteous and eternal punishment for the wicked. We believe in the new heaven and the new earth where God will reign in glory.